ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP ĐỂ NỘP ĐƠN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO     
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN - CAM RANH
TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ MẶT ĐẤT
Chức danh  
Họ tên lót  (Vd:Nguyễn Văn)
Tên  (Vd:Ba)
Ngày sinh
Ngày
Tháng
Năm
Người dùng (UserName) (Vd:banv) nếu báo trùng thì thêm ký tự số, vd:banv1
Mật khẩu (Password)
Xác nhận mật khẩu (Password)  
   
Bạn đã có thông tin, Vui lòng kiểm tra đơn dự tuyển tại đây KIỂM TRA