ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP ĐỂ NỘP ĐƠN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO     
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN
TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ MẶT ĐẤT
Chức danh  
Họ tên lót  (Vd:Nguyễn Văn)
Tên  (Vd:Ba)
Ngày sinh
Ngày
Tháng
Năm
Người dùng (UserName) (Vd:banv) nếu báo trùng thì thêm ký tự số, vd:banv1
Mật khẩu (Password)
Xác nhận mật khẩu (Password)  
   
Bạn đã có thông tin, Vui lòng kiểm tra đơn dự tuyển tại đây KIỂM TRA